top of page
10-1.jpg

B.S.T Residential

Andorra la Vella, Andorra

L’edifici plantejat en el present avantprojecte es configura com a dos volums de caràcter prismàtic, formant prismes a través de directrius marcades per plantes irregulars. Aquests dos volums prismàtics irregulars queden units per un sòcol en planta baixa que es recula sobre la línia de façana formada pel conjunt del volum edificatori de les plantes superiors.
D’aquesta manera, El volum del conjunt de les plantes pis, s’assenta sobre un sòcol de major altura que les plantes superiors i amb composició de façana i materialitat diferent, per tal d’atorgar al conjunt un aspecte formal exterior diferenciat en quant al seu assentament i el volum global de l’edificació.

B.S.T RESIDENTIAL.jpg
BST_CARA_B_FINAL_.jpg
05-1.jpg

planta tipus

14-1.jpg

planta baixa

18-1.jpg

planta tipo

bottom of page